תעודת משלוח ללקוח והחזרת סחורה מלקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום

תוכן עניינים

גרסה 1

תעודת משלוח נרשמת במערכת על מנת לשלוח סחורה ללקוח על בסיס הזמנה. ניתן גם לפרט תעודת משלוח ידנית, שלא על סמך הזמנה. כאשר לקוח מחזיר לך סחורה, יש לפתוח תעודת החזרת סחורה שתוסיף את הסחורה המוחזרת לכמויות המלאי.

תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח

 1. היכנס למסך משלוח ללקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > משלוחים ללקוח)
 2. ציין מס' לקוח. שם לקוח, תאריך ומספר תעודה יתמלאו אוטומטית.
 3. בלשונית פרטים כלליים יתמלא אוטומטית מחסן שולח. ניתן לשנות את המחסן השולח במידה והוא שונה.
 4. אפשרויות לקישור תעודת משלוח להזמנות:
  1. *כדי לקשר תעודת משלוח להזמנה יחידה, יש לציינה בעמודה הזמנה תחת הלשונית אסמכתאות. הזמנות לאותו לקוח, בתוקף ובסטטוס מתאים, מופיעות ברשימת הבחירה.
  2. *כדי לקשר לתעודת המשלוח שורות נבחרות מהזמנת לקוח אחת או יותר, ניתן לבחור שורות יחידות מתוך הזמנות הלקוח במסך הבן המקביל בחירת שורות הזמנה, על ידי סימון העמודה בחר שורה של השורות הרלוונטיות.
 5. היכנס למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט. במסך מוצגים הפריטים מהזמנות הלקוח שקושרו לתעודה ושטרם נשלחו.
 6. בדוק את הערך יתרה במחסן של שורת הפריט, ובצע את אחת מהפעולות הבאות:
  1. אם הכמות מאפשרת לספק את ההזמנה לאותו פריט, סמן את העמודה אשר כדי לשלוח את כל הכמות המוזמנת. המערכת תרשום אוטומטית את הכמות לאספקה בשדה כמות. (כברירת מחדל, המערכת תבחר בערך הנמוך מבין שני הערכים הרשומים בעמודות יתרה למשלוח ויתרה במחסן).
  2. אם היתרה במחסן אינה מספיקה, או אם אין כוונה לספק את כל כמות ההזמנה, רשום ידנית בעמודה כמות את הכמות שתישלח. אם הערך יהיה גדול מהכמות שיש במחסן, המערכת תתריע על כניסה למלאי שלילי. כדי לשלוח את כל הכמות הקיימת במלאי (במקרה שזו קטנה מכמות ההזמנה), יש לסמן את העמודה אשר.
 7. חזור למסך האב, עבור ללשונית פרטים כללים ובעמודה סטטוס שנה את סטטוס התעודה לסופית.
 8. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה הרץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך. התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים העבר את התעודה לסטטוס סופית.
 9. לחילופין, ניתן להיכנס למסכים שינויים בתעודת משלוח סופית או שינויים בשורות ת. משלוח סופיות ולבצע בהם את השינויים הנדרשים, אך ורק עבור נתונים נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
 10. הדפס את תעודת המשלוח בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת משלוח.

תוצאות

 •  גם אם סטטוס התעודה לא יעודכן ל"סופית", תירשם תנועת מלאי במערכת. המערכת תקטין את המלאי במחסן השולח לפי הכמות שנשלחה.
 • היתרה לאספקה בהזמנת הלקוח תתעדכן – שורות שסופקו ללקוח במלואן תסומנה בעמודה סגורה, וכאשר כל הפריטים וכל הכמויות יישלחו ללקוח, תסומן העמודה סגורה בכותרת התעודה.

תעודת משלוח שלא על בסיס הזמנת לקוח

 1. היכנס למסך משלוח ללקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > משלוחים ללקוח).
 2. ציין מס' לקוח. שם לקוח, תאריך ומספר תעודה יתמלאו אוטומטית.
 3. בלשונית פרטים כלליים, ציין מחסן שולח. המחסן השולח יתמלא אוטומטית. ניתן לשנות את המחסן השולח במידה
  והוא שונה.
 4. היכנס למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט.
 5. לכל פריט ציין מק"ט וכמות למשלוח בעמודה כמות.
 6. ציין מחיר לכל פריט אם לא קיים מחיר ממחירון/מחיר בסיס.
 7. חזור למסך האב, ללשונית פרטים כלליים והעבר את תעודת המשלוח ללקוח לסטטוס סופית.
 8. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה, הרץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך.
  התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים יש להעביר את התעודה לסטטוס סופית.
 9. לחילופין, ניתן להיכנס למסכים שינויים בתעודת משלוח סופית או שינויים בשורות ת. משלוח סופיות ולבצע בהם
  את השינויים הנדרשים, אך ורק עבור נתונים נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
 10. הדפס את תעודת המשלוח בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת משלוח.

תעודה החזרת סחורה מלקוח

תעודת החזרה מלקוח נרשמת במערכת כדי לתעד החזרת סחורה מהלקוח על בסיס הזמנה/ תעודת משלוח או שניהם.

 1. היכנס למסך החזרת סחורה מלקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > החזרות סחורה מלקוח)
 2. בכותרת התעודה ציין מס' לקוח. העמודות תאריך ותעודה תתמלאנה אוטומטית.
 3. ציין בעמודה מחסן מקבל את המחסן אליו מוחזרת הסחורה מהלקוח.
 4. ניתן לקשר את תעודת ההחזרה להזמנת לקוח או לתעודת משלוח על ידי ציון מספר התעודה בעמודה הרלוונטית
  בלשונית אסמכתאות.
 5. היכנס למסך הבן החזרת סחורה מלקוח – פירוט.
 6. אם תעודת ההחזרה קושרה לתעודה מקורית, השורות תפורטנה אוטומטית. אם הכמות המוחזרת זהה לערך
  בעמודה כמות שנשלחה, סמן את העמודה אשר, והכמות שנשלחה תועתק אוטומטית לעמודה כמות. אחרת, ציין
  ידנית את הכמות המוחזרת.
 7. אם התעודה נפתחת ידנית (לא קושרה לתעודה מקורית), פרט לכל פריט מוחזר מק"ט וכמות.
 8. חזורלמסךהאבןהעבראתתעודתהחזרת הסחורהמלקוחלסטטוססופית.
 9. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה יש להריץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך.
  התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים יש להעביר את התעודה לסטטוס סופית.
 10. לחילופין, ניתן להיכנס למסך שינויים בתעודת החזרה סופית,ולבצע את השינויים הנדרשים אך ורק עבור נתונים
  נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
 11. הדפס את תעודת ההחזרה בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת החזרה מלקוח.

תוצאות

 •  היתרות להזמנה בהזמנת הלקוח שקושרה לתעודה יגדלו בהתאם לכמויות המוחזרות.
 • המערכת מגדילה את המלאי במחסן המקבל לפי הכמות שהוחזרה.

0 / 5. 0

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן